โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรมนอกหลักสูตร อาคารสถานที่ ที่พักและชีวิตความเป็นอยู่ ความคิดเห็นจากนักเรียน สถานที่ตั้ง

ข้อมูลทั่วไป


ที่อยู่
7-5 Yonban-cho, Nagata-ku, Kobe, Hyogo 653-0004

ปีที่ก่อตั้ง ปี ค.ศ. 1988
จำนวนห้องเรียน 9 ห้อง
จำนวนนักเรียน 151 คน
 


  

จำนวนนักเรียนในปัจจุบัน
จีน
เกาหลี
ไต้หวัน
เนปาล
อิตาลี
92
9
1
3
12

มาเลเซีย

ไทย
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
อเมริกา
2
11
10
1
4

สิงคโปร์

ออสเตรเลีย
รัสเซีย
2
1
3

 

แนวคิดและหลักการของสถาบัน

โรงเรียนมุ่งเน้นการให้การอบรมคนให้เป็นผู้ที่ความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งความเป็นมนุษย์ที่มีคุณธรรมและการเป็นคนที่มีประโยชน์ของสังคม พร้อม ๆ กับเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อช่วยจรรโลงสังคมให้น่าอยู่ และนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังให้ความสำคัญกับการให้การศึกษาแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะเป็นผู้ที่อุทิศตนเอง เพื่อสังคมส่วนรวมในฐานะของบุคคลระดับนานาชาติได้


ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของสถาบันทางสถาบันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่นักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความเข้าใจประเทศญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี โดยผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่น พร้อมๆกับการศึกษาทั้งด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์ และชีวิตความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่น
เพื่อที่จะสามารถเห็นผลสำเร็จและความก้าวหน้าทางภาษาของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างชัดเจนและแน่นอนยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนจึงมีการจัดระบบการแบ่งชั้นเรียนโดยที่จำกัดจำนวนนักเรียนในแต่ละห้องให้มีจำนวนน้อย และมีการเรียนการสอนที่ให้ความเอาใจใส่แก่นักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี
สำหรับผู้ที่มีความตั้งใจจะสอบเข้าเรียนต่อในระดับบัณฑิตวิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัยวิชาชีพชั้นสูง หรือสถาบันการศึกษาระดับสูงอื่นๆ ทางโรงเรียนได้มีการจัดการแนะแนวเรียนต่อพร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่นักเรียนอย่างเป็นกันเอง
นอกเหนือจากชั่วโมงเรียนตามปกติแล้ว ทางโรงเรียนยังมีการจัดให้นักเรียนได้ไปทัศนศึกษายังสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในสังคมญี่ปุ่นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกด้วย


อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง
J Visit บันทึกการเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นโดยเจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่น
Autumn in Japan ตอน เยี่ยมโรงเรียน ILA มื้อค่ำที่ Habour Land ( 2009)

ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียน

สำนักงานในประเทศไทย 
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
สาขาอโศก

อาคารจัสมินซิตี้ (ปากซอยสุขุมวิท 23) ชั้น 27
เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กทม. 10110
โทร. 02-267-7726 ต่อ 101-104
โทรสาร 02-665-2970

สาขาสีลม Email Address

อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) ชั้น 23
เลขที่ 287 ห้อง 2303 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทร. 02-665-2969
โทรสาร 02-631-2040

Email Address ask@jeducation.com
Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.