โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรม อาคารสถานที่ ที่พักและ
ชีวิตความเป็นอย
ู่
ความคิดเห็น จากนักเรียน สถานที่ตั้ง

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน
 

แม้นักเรียนหลายๆคนจะกล่าวเหมือนกันว่า “อยากเรียนภาษาญี่ปุ่น” แต่วัตถุประสงค์ของแต่ละคนก็แตกต่างกันไป ดังนั้นทางโรงเรียนจะให้นักเรียนเลือกเรียนหลักสูตรที่ตนเองต้องการ จากหลักสูตรพื้นฐาน, หลักสูตรเพื่อการศึกษาต่อ, หลักสูตรเพื่อธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนแต่ละคน โดยที่สำหรับระดับต้นจะมุ่งเน้นการเรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นต้นเป็นพื้นฐานก่อน และระดับกลางเป็นต้นไปจะมีเพิ่มชั่วโมงเรียนสำหรับหลักสูตรอื่น ๆรายละเอียดหลักสูตร

 


หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
เน้นการเรียนภาษาญี่ปุ่นตามความสนใจ

เป็นหลักสูตรที่เรียนภาษาญี่ปุ่น ควบคู่ไปกับการสอดแทรกเนื้อหาที่มีความแตกต่างกันไป ตามความสนใจของนักเรียน เช่น คนที่ชื่นชอบความเป็นญี่ปุ่น, คนที่สนใจประเทศญี่ปุ่นหรือภาษาญี่ปุ่น, คนที่อยากเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น และคนที่อยากจะพูดคุยกับคนญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งนักเรียนจะสามารถเรียนในสิ่งที่ตนเองต้องการจะเรียนจริงๆ


หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อระดับสูง

มุ่งเน้นไปยังสถาบันที่หวังไว้

เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะเรียนต่อในสถาบันการศึกษาระดับสูงในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท หรือ วิทยาลัยเฉพาะทางของญี่ปุ่น  อีกทั้งยังมีการแนะแนวโดยอาศัยการพูดคุยให้คำปรึกษาทางการเรียนหรือการศึกษาต่อ เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่มุ่งหว้ง

หลักสูตรเพื่อธุรกิจ

การใช้ภาษาญี่ปุ่นในที่ทำงาน

เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่อยากจะใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำงาน  นอกจากการสมัครงานและทำงานในญี่ปุ่นแล้ว ยังรวมถึงการใช้ภาษาญี่ปุ่นหลังจากที่กลับไปยังประเทศของตน ซึ่งไม่เพียงแต่ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นที่จะได้รับเท่านั้น ยังรวมถึงการเรียนรู้ถึงแนวคิดในการทำงานหรือวัฒนธรรมการทำงานของคนญี่ปุ่นอีกด้วยวิชาเลือก

วิชาเลือกคืออะไร ?

ใน 1 วัน ที่มีการเรียนการสอน 4 ชั่วโมง จะมีการจัดชั่วโมงเรียน 1 ชั่วโมงไว้สำหรับวิชาเลือก ในชั่วโมงดังกล่าวนักเรียนจะสามารถเข้าเรียนโดยเลือกวิชาที่ตนเองสนใจ จากวิชาเรียนต่าง ๆ มากมายโดยไม่จำกัดแต่เฉพาะหลักสูตรของตนเองเท่านั้น ดังนั้น นักเรียนของหลักสูตรเพื่อการศึกษาต่อจะสามารถเข้าร่วมเรียนวิชาของหลักสูตรเพื่อธุรกิจได้


ตัวอย่างชั้นเรียนในแต่ละคอร์ส รวมถึงวิชาที่สามารถเข้าเรียนได้จากการเลือก

หลักสูตรทั่วไป

หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ
หลักสูตรเพื่อธุรกิจ

การเรียนโดยอาศัย Animation และการ์ตูน, ข่าวสารและหนังสือพิมพ์ , เนื้อหาสำหรับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น  /
การเรียนภาษาญี่ปุ่นท้องถิ่น และภูมิศาสตร์ญี่ปุ่น / หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น

คำถามและแบบฝึกหัด ของการสอบเข้ามหาวิทยาลัย / วิธีการเขียนแบบแผนการทำวิทยานิพนธ์ / เนื้อหาสำหรับการสอบภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ EJU / Japan and the world

สำนวนและคำสุภาพเพื่อใช้ในธุรกิจ / เทคนิคในการนำเสนองาน / เนื้อหาเพื่อการสอบภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ BJT / การเรียนรู้วัฒนธรรม การทำงานของญี่ปุ่นระยะเวลาการศึกษาและระดับเป้าหมาย
 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Inter- cultural Institute of Japan มีการแบ่งระดับภาษาญี่ปุ่นออกเป็น 11 ระดับ ซึ่งมีระบบการจัดระดับชั้นไว้หลากหลายตั้งแต่ระดับ B2 สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นเลย จนถึงระดับระดับ A1 ที่มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับเกือบเทียบเท่ากับคนญี่ปุ่น


ค่าเล่าเรียน
ระยะเวลาและเงื่อนไข
เดือนเมษายน
เดือนกรกฏาคม เดือนตุลาคม เดือนมกราคม
ระยะเวลาเรียน
1 ปี , 2 ปี
1 ปี 9 เดือน 1 ปี 6 เดือน 1 ปี 3 เดือน
ช่วงเวลาเรียน
วันจันทร์ - ศุกร์
ระดับกลาง - สูง เรียนภาคเช้า 9:20 - 13:05 น.
ระดับเบื้องต้น - ก่อนระดับกลาง เรียนภาคบ่าย 13:25 - 17:10 น.
คุณสมบัติผู้สมัคร
1) เป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2) ผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในญี่ปุ่น จะต้องจบการศึกษาในประเทศไทย 12 ปีหรือมากกว่า
ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร
1 กันยายน - กลางเดือนตุลาคม
1 มกราคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ 1 มีนาคม - กลางเดือนเมษายน 1 กรกฎาคม - กลางเดือนสิงหาคม

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (คิดเป็นเงินเยน)
ภาคเรียน เมษายน มกราคม ตุลาคม กรกฎาคม เมษายน
ค่าใช้จ่าย 1 ปี 1 ปี 3 เดือน 1 ปี 6 เดือน 1 ปี 9 เดือน 2 ปี
ค่าสมัคร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ค่าแรกเข้า 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
อื่น ๆ* 70,000 91,300 105,800 128,000 140,000
ค่าเล่าเรียน 700,000 875,000 1,050,000 1,225,000 1,400,000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 850,000 1,046,300 1,235,800 1,433,900 1,620,000
*ค่าใช้จ่ายอื่นๆ = รวมค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าประกันสุขภาพของโรงเรียน
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้นยังไม่รวมค่าหนังสือซึ่งจ่ายตามจริง แล้วแต่ระดับชั้นที่เรียนUpdated : September 2015


ข้อมูลทั่วไป I ทุนการศึกษา I หลักสูตร I กิจกรรม I อาคารสถานที่ I ที่พักและชีวิตความเป็นอยู่ I ความคิดเห็นจากนักเรียน I สถานที่ตั้ง


ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-104
0-2631-2040
email address ask@jeducation.com
*** สมัครเรียนกับสำนักงานในประเทศไทย ไม่ต้องเสียค่าดำเนินการใด ๆ ***
Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.