โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรมนอกหลักสูตร อาคารสถานที่ ที่พักและชีวิตความเป็นอยู่ แนะนำนักเรียน สถานที่ตั้ง

ข้อมูลทั่วไป

2-7, Nishi 26-chome, Minami 6-jo, Chuo-ku, Sapporo Japan 064-0806ปีที่ก่อตั้ง ปี ค.ศ. 1986
จำนวนห้องเรียน 11 ห้อง
จำนวนนักเรียน 140 คน ( 32 สัญชาติ )

เข้าสู่โฮมเพจของโรงเรียน

 

จำนวนนักเรียนในปัจจุบัน
จีน
เกาหลี
ไต้หวัน
ฮ่องกง
ไทย
อเมริกา
14
14
13
9
15
3

มาเลเซีย

เนปาล
เวียดนาม
อื่นๆ
3
1
4
64

แนวคิดและหลักการของสถาบัน

Japanese Language Institute of Sapporo เป็นโรงเรียนสอนภาษาแห่งแรกในจังหวัดฮอกไกโดที่เปิดหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งมีนักเรียนนานาชาติจาก 24 ประเทศทั่วโลกมาศึกษา และมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วมากกว่า 1,000 คน นักเรียนมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันระดับสูงของญี่ปุ่น ทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการสรรค์สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาไม่ว่าจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล

ชั้นเรียนแบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ชั้นต้น ชั้นกลางถึงชั้นสูง เน้นการจัดห้องเรียนที่มีขนาดเล็กประมาณ 12-20 คนเพื่อการสอนแบบตัวต่อตัว ซึ่งอาจารย์จะสามารถเอาใจใส่พัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้น ยังมีหลักสูตรอบรมเพื่อเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่น ซึ่งมีนักเรียนชาวญี่ปุ่นเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้เป็นจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้นักเรียนต่างชาติสามารถฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นที่ร่ำเรียนมา ด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นโดยตรง

การจะเรียนภาษาใหม่ซึ่งแตกต่างจากภาษาเดิมของตนให้ได้ดีนั้น จำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชนชาตินั้นอย่างลึกซึ้งด้วยเช่นกัน บทเรียนของโรงเรียนจึงสอดแทรกวัฒนธรรม ประเพณีของญี่ปุ่นดั้งเดิมและสมัยใหม่เข้าไว้ด้วยกัน อีกทั้งคณาจารย์ที่คอยให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือแก่นักเรียนหากเกิดปัญหาความไม่เข้าใจในวัฒนธรรม และวิถีชีวิตใหม่ในญี่ปุ่นที่แตกต่าง ทั้งยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ออกไปสัมผัสธรรมชาติที่งดงามและกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น ปิกนิก เดินป่า สกี รวมไปถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมเช่น พิธีชงชา ใส่ชุดยูกะตะ ฯลฯ

ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของสถาบัน

ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในการศึกษาต่อระดับสูง
ทุกภาคเรียนจะมีนักเรียนต่างชาติจากนานาประเทศมากกว่า 20 สัญชาติศึกษาอยู่ในโรงเรียนเสมอ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพักอาศัย ค่าครองชีพไม่สูง
มีโอกาสได้พูดคุย แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนชาวญี่ปุ่น ที่เรียนหลักสูตรอบรมการเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียน

Updated : March 2015ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-104
0-2631-2040
email address ask@jeducation.com

Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.