การสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
สำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
 
1. วัตถุประสงค์
เป็นการจัดการสอบขึ้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับสูงในญี่ปุ่น เพื่อวัดความรู้พื้นฐานวิชาหลักและวิชาความรู้ภาษาญี่ปุ่น โดยจะใช้ผลการสอบนี้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณารับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ

2 หน่วยงานจัดสอบ
การสอบนี้จัดขึ้นโดย Japan Student Services Organization (JASSO) โดยร่วมมือจาก กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ญี่ปุ่น ( Monbukagakusho : MEXT ) กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นและสถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ) เป็นผู้จัดสอบ

3 รายละเอียดในการสอบ

1 ) เป้าหมาย

เป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น
2 ) วันสอบ ครั้งที่ 1 : เดือนมิถุนายน
ครั้งที่ 2 : เดือนพฤศจิกายน
3 ) สถานที่จัดสอบ กรุงเทพฯ
4 ) ตารางสอบและวิชาที่สอบ ผู้สมัครสอบต้องเลือกวิชาที่สอบ ตามข้อกำหนดของสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครต้องการเข้าศึกษาต่อ

วิชา
จุดมุ่งหมาย
เวลา ( นาที )
คะแนน
ภาษาญี่ปุ่น
วัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ( สำหรับใช้ในการศึกษา ) ที่จำเป็นต่อการศึกษาในสถาบันการศึกษาญี่ปุ่น
120
0 - 400
วิทยาศาสตร์
วัดความรู้พื้นฐานในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ ( ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา ) ที่จำเป็นต่อการศึกษาในสถาบันการศึกษาญี่ปุ่น
80
0 - 200
ความรู้ทั่วไป
วัดความรู้ในเชิงตรรกะ การคิดหาเหตุผล ความรู้พื้นฐานสำหรับการศึกษาในสายศิลปศาสตร์ ในสถาบันการศึกษาญี่ปุ่น
80
0 - 200
คณิตศาสตร์
วัดความรู้พื้นฐานในการคำนวนที่จำเป็นต่อการศึกษาในสถาบันการศึกษาญี่ปุ่น
80
0 - 200

หมายเหตุ
 1. วิชาภาษาญี่ปุ่น ประกอบด้วยการทดสอบการเขียน การฟัง ความเข้าใจในการฟัง การอ่าน ทั้ง 4 ทักษะ
 2. วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้สมัครสอบให้เลือกสอบ 2 วิชา จากฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสอบต้องการเข้าศึกษาต่อ
 3. วิชาคณิตศาสตร์ ผู้สมัครสอบสายศิลป์ให้เลือกสอบคณิตศาสตร์ ก. ส่วนผู้สมัครสอบสายวิทย์ให้เลือกสอบคณิตศาสตร์ ข. ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสอบต้องการเข้าศึกษาต่อ
 4. ผู้สมัครสอบไม่สามารถเลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์พร้อมกับวิชาความรู้ทั่วไป
 5. คะแนนสอบ จะไม่ใช้คะแนนตามคะแนนดิบของผู้สมัครสอบ แต่จะใช้คะแนนเฉลี่ยเท่านั้น

5 )

การเลือกภาษาที่ใช้สอบ สามารถเลือกสอบโดยโจทย์ภาษาอังกฤษ หรือโดยโจทย์ภาษาญี่ปุ่นก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสอบต้องการเข้าศึกษาต่อ ( วิชาภาษาญี่ปุ่นจะมีโจทย์เป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น )
6 ) การตอบข้อสอบ ให้ทำลงในกระดาษคำตอบทั้งหมด ( มาร์คชีท ) รวมทั้งการสอบข้อเขียนในวิชาภาษาญี่ปุ่น

4 ขั้นตอนการสมัคร
 1. การสมัคร
  ใบสมัคร : ให้ใช้ใบสมัครที่กำหนด
  ช่วงเวลารับสมัคร :
  ครั้งที่ 1

  รับสมัครต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม
  ( กรณีสมัครทางไปรษณีย์ดูจากวันที่ในตราประทับของไปรษณีย์ )

  ครั้งที่ 2 รับสมัครต้นเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม
  ( กรณีสมัครทางไปรษณีย์ดูจากวันที่ในตราประทับของไปรษณีย์ )
  สถานที่รับสมัคร : สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ฯ
  หลักฐานการสมัคร รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ

 2. คู่มือการสอบ
  จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการสมัครสอบ

 3. ตารางสอบ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
  จะจัดส่งให้ผู้สมัครหลังวันหมดเขตการรับสมัคร
5

การประกาศผลสอบ

 1. จัดส่งผลการสอบครั้งที่ 1 ให้ผู้เข้าสอบทราบทางไปรษณีย์ ราว ๆ กลางเดือนสิงหาคม
 2. จัดส่งผลการสอบครั้งที่ 2 ให้ผู้เข้าสอบทราบทางไปรษณีย์ ราว ๆ กลางเดือนมกราคม
สถานที่ติดต่อสอบถาม
1

ประเทศไทย
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ ( ส.น.ญ. )
1/7 อาคารสีบุญเรือง 2 ชั้น 2 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม บางรัก กทม.10500
โทร : 0-2234-6951 / 54
แฟกซ์ : 0-2234-3725
email : admin@ojsat.or.th
website : http://www.ojsat.or.th


ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร 159 ถ.อโศก ( สุขุมวิท 21) กรุงเทพฯ 10110
โทร : 0-2661-7057 และ 0-2661-7091
แฟกซ์ : 0-2661-7058
email : jeicbkk@ksc9.th.com
website : http://www.jasso.go.jp/


2

ประเทศญี่ปุ่น
Testing Division ,
Japan Student Services Organization (JASSO)

4-5-29 Komaba , Meguro-ku Tokyo 153-8503
โทรศัพท์ : 03-5454-5338
แฟกซ์ : 03-5454-5339
email : eju@jasso.go.jp


กำหนดการสอบ
เปิดให้เข้าห้องสอบ : 07:30 น.
สายวิทย์
สายศิลป์
Japanese as a Foreign Language ( 120 นาที )
08:00 - 10:30
Japanese as a Foreign Language ( 120 นาที )
08:00 - 10:30
Science ( 80 นาที )
11:00 - 12:30
Japan and the World
( 80 นาที )
11:00 - 12:30
Mathematics ( 80 นาที )
14:00 - 15:30
Mathematics ( 80 นาที )
14:00 - 15:30

** เวลาที่ระบุข้างต้นรวมเวลาในการแจกเอกสารในการสอบด้วย
** กรุณาเข้าห้องสอบก่อนเวลาเริ่มการสอบ
** จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ หลังจากการสอบผ่านไปแล้ว 10 นาที


การค้นหาข้อมูลของสถานศึกษาซึ่งอนุญาตให้เข้าศึกษาต่อได้ก่อนมาญี่ปุ่น
กรณีที่ผู้สมัครต้องการจะเข้าศึกษาต่อยังสถานศึกษา(คณะ ภาควิชา) ซึ่งอนุญาตให้เข้าศึกษาต่อได้ก่อน มาญี่ปุ่น ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อจากประเทศของตัวเองได้ และจะทราบผลการ คัดเลือกว่าผ่านหรือไม่ก่อนมาถึงญี่ปุ่น โดยมีขั้นตอนการสมัครดังต่อไปนี้

 1. ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการสอบเข้าสถานศึกษาที่ต้องการสมัครจากเว็บไซต์ของสถานศึกษา หรือใบสมัครเข้าศึกษาต่อของสถาบันนั้นๆ
  เข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว จากหน้าข้อมูลการรับสมัคร ในเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่ผู้สมัครต้องการเข้าศึกษาต่อ โดยใช้เสิร์จเอนจิ้นที่มีอยู่ในอินเตอร์เน็ท ภายในเว็บไซต์ของสถานศึกษาเอง ในหน้าข้อมูลการรับสมัคร จะมีช่องให้กรอกข้อมูลเพื่อขอรับเอกสารจากสถาบันได้ด้วย

 2. หลังจากค้นหาข้อมูลได้แล้ว ให้ตรวจสอบในเรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัคร วิธีการรับสมัคร วันเวลาในการรับสมัครให้เรียบร้อย
  กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติการรับสมัครให้เรียบร้อยเสียก่อน สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด โปรดตรวจสอบวิชาที่ใช้ในการสอบ ภาษาของโจทย์ และครั้งที่ให้สอบ EJU ตามที่สถานศึกษากำหนดไว้ให้เรียบร้อย
  (ตัวอย่าง)
  สอบภาษาญี่ปุ่น ความรู้ทั่วไป และคณิตศาสตร์( ก )
  สำหรับวิชาความรู้ทั่วไปและคณิตศาสตร์( ก )
  นั้นให้สอบด้วยโจทย์ภาษาญี่ปุ่น ให้สอบ EJU ครั้งที่สองซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน

 3. การสมัครสอบ EJU
  กรณี่สถานศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อ กำหนดให้สมัครสอบ EJU ตามตัวอย่างในข้อที่ 2 ข้างต้น ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบ EJU ครั้งที่สองในเดือนพฤศจิกายน โดยเลือกสอบโจทย์เป็นภาษาญี่ปุ่น และสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น ความรู้ทั่วไป และคณิตศาสตร์ ก หากเลือกสอบผิดวิชา หรือลืมยื่นใบสมัครตามที่สถานศึกษากำหนด ผู้สมัครอาจไม่ได้รับการพิจารณา ให้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษานั้นได้ โปรดใส่ใจในเรื่องนี้ให้มาก อีกประการหนึ่ง เมื่อยื่นใบสมัครสอบ EJU ไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิชาที่เลือกสอบไปแล้วได้ จึงควรตรวจสอบให้ถี่ถ้วน ก่อนยื่นใบสมัครสอบ อนึ่งขอให้ตรวจดูช่วงเวลารับสมัครด้วย เมื่อยื่นใบสมัครสอบแล้ว จะได้รับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในวันสอบ EJU อยู่แล้ว แต่อาจจำเป็นต้องใช้ประกอบกับการสมัครเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาบางแห่งด้วย จึงควรเก็บรักษาให้ดี อย่าให้สูญหาย
  * โปรดอย่าเข้าใจผิดว่า การสมัครสอบ EJU เป็นการสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษานั้นๆ โดยตรง

 4. การสมัครเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาที่ต้องการ
  เมื่อได้รับใบสมัครจากสถานศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาแล้ว ให้ท่านกรอกข้อมูลที่จำเป็นลงในใบสมัคร จ่ายค่าตรวจเอกสารให้แก่สถานศึกษาในเวลาที่กำหนด จากนั้นจึงส่งใบสมัครพร้อมกับเอกสารอื่นๆ ที่สถานศึกษานั้นๆ ต้องการ เช่น ใบประกาศนียบัตร หรือใบแสดงผลการศึกษาไปยังสถาบันที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อ

 5. การแจ้งผล
  เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือก ในกรณีที่ผ่านการคัดเลือกจึงค่อยเริ่มขั้นตอนการขอเข้าศึกษาต่อไป


Link ข้อมูลเพิ่มเติม
Japan Student Services Organization


ข้อมูลจาก
สำนักงานข้อมูลการศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น

ระบบการศึกษาของญี่ปุ่น
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
สถาบันการศึกษาระดับสูง
การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
การสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (EJU)
NEXT


Copyright©2000 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น - สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น Jeducation
287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 23 ห้อง 2301 ถนนสีลม บางรัก กทม. 10500
โทร 0-2267-7726 แฟกซ์ 0-2631-2040 E-Mail : post@jeducation.com
แผนที่สำนักงาน