กรุณากรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มเพื่อสำรองที่นั่ง


แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มีบัตร J Passport

กรุณาระบุชื่อและหมายเลข J Passport ที่อยู่ด้านหลังบัตรของท่าน

ชื่อ (ภาษาไทย) :
นามสกุล :
หมายเลข J Passport * (กรุณาระบุ)
Email * (กรุณาระบุ)
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ * (กรุณาระบุ)
เป้าหมายในการศึกษาต่อญี่ปุ่น
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

หลักสูตรมัธยมปลาย

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น 3 เดือน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว 1 - 2 ปี

ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

ศึกษาต่อในวิทยาลัยวิชาชีพ
 
กำหนดการที่คาดว่าจะไปศึกษา
  ช่วงเวลาอื่น โปรดระบุ
  ยังไม่แน่ใจ

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัตร J Passport
กรุณากรอกรายละเอียดที่นี่ และรับบัตร J Passport ได้ในวันสัมมนา

ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
เพื่อประโยชน์ในการส่งข่าวสารและให้ข้อมูลที่ตรงกับเป้าหมายของท่านมากที่สุด


ชื่อ (ภาษาไทย) :
*
นามสกุล : *
Name (English )
*
Family Name : *
เพศ
ชาย หญิง
อายุ
ปี

ที่อยู่ ( สำหรับส่งเอกสาร)
*
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
มือถือ
Email Address
*
อาชีพ
นักเรียน / นักศึกษา พนักงานบริษัท / องค์กรเอกชน
  ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  เจ้าของกิจการ ว่างงาน
  อื่น ๆ


ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
 
มัธยมปลาย
ปวช
 
  ปวส
ปริญญาตรี
 
  ปริญญาโท
ปริญญาเอก
 
อื่น ๆ  
ชื่อสถาบัน
ระดับชั้น
คณะ / สาขา
ความรู้ภาษาญี่ปุ่น
คุณเรียนภาษาญี่ปุ่น
เคยเรียน
  กำลังเรียน
  ไม่เคยเรียน
ชื่อสถาบัน
 
สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่าน
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

ระดับการศึกษาที่ท่านสนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตรมัธยมปลาย
ทัศนศึกษา / หลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
วิทยาลัยวิชาชีพ
อื่น ๆ กรุณาระบุ

กำหนดการที่คาดว่าจะไปศึกษาต่อคือ
ช่วงเวลาอื่น โปรดระบุ
  ยังไม่แน่ใจ