สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2267-7726

JEDUCATION CENTER
"สนุกกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จที่แตกต่าง"
Intensive Course B หลักสูตรสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น เรียนไวยากรณ์ระดับต้น จากหนังสือเรียน Minna no Nihongo บทที่ 1 - 21 เน้นทักษะทุกด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เหมือนเรียนในห้องเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้จะมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าประมาณระดับต้น

เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว จะสามารถใช้บทสนทนา อ่านและเขียนประโยคพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นได้
** หากมีความรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น สามารถสอบเพื่อแทรกเข้าชั้นเรียนได้ โดยสามารถเช็ควันเวลาเริ่มเรียนกับเจ้าหน้าที่


จำนวนชั่วโมงเรียน 200 ชั่วโมง / ค่าเรียน 29,400 บาท
ระดับ บทเรียน วันเรียน เวลาเรียน วันเปิดคอร์ส วันปิดคอร์ส
A
1 - 5 วันจันทร์ - ศุกร์
13.00-17.00 น.
15 ก.ค. 56
30 ก.ค. 56
B
6 - 10 วันจันทร์ - ศุกร์
13.00-17.00 น.
31 ก.ค. 56
16 ส.ค. 56
C
11 - 15 วันจันทร์ - ศุกร์
13.00-17.00 น.
19 ส.ค. 56
2 ก.ย. 56
D
16 - 21 วันจันทร์ - ศุกร์
13.00-17.00 น.
3 ก.ย. 56
25 ก.ย. 56


หลักสูตรเหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่กำลังเตรียมตัวไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น
  • ผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา / เพื่อเตรียมตัวในการทำงานหรือสมัครงานในบริษัทญี่ปุ่น

หมายเหตุ : ราคาคอร์สเรียนยังไม่รวมค่าเอกสาร

Intensive Course I หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น เรียนไวยากรณ์ระดับกลาง จากหนังสือเรียน Minna no Nihongo บทที่ 22 - 38 เน้นทักษะทุกด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เหมือนเรียนในห้องเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้จะมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าประมาณระดับกลาง

** หากมีความรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น สามารถสอบเพื่อแทรกเข้าชั้นเรียนได้ โดยสามารถเช็ควันเวลาเริ่มเรียนกับเจ้าหน้าที่


จำนวนชั่วโมงเรียน 200 ชั่วโมง / ค่าเรียน 29,400 บาท
ระดับ บทเรียน วันเรียน เวลาเรียน วันเปิดคอร์ส วันปิดคอร์ส
A
  วันจันทร์ - ศุกร์
13.00-17.00 น.
15 ก.ค. 56
30 ก.ค. 56
B
  วันจันทร์ - ศุกร์
13.00-17.00 น.
31 ก.ค. 56
16 ส.ค. 56
C
  วันจันทร์ - ศุกร์
13.00-17.00 น.
19 ส.ค. 56
2 ก.ย. 56
D
  วันจันทร์ - ศุกร
13.00-17.00 น.
3 ก.ย. 56
25 ก.ย. 56


หลักสูตรเหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่กำลังเตรียมตัวไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น
  • ผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา / เพื่อเตรียมตัวในการทำงานหรือสมัครงานในบริษัทญี่ปุ่น

หมายเหตุ : ราคาคอร์สเรียนยังไม่รวมค่าเอกสารหลักสูตรเหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่กำลังเตรียมตัวไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น
  • ผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา / เพื่อเตรียมตัวในการทำงานหรือสมัครงานในบริษัทญี่ปุ่น

หมายเหตุ : ราคาคอร์สเรียนยังไม่รวมค่าเอกสาร

กำหนดการเปิดหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด ปี 2556

ภาคเรียน
INTENSIVE B
INTENSIVE I
INTENSIVE A
มกราคม
14 ม.ค. - 22 มี.ค. 56
14 ม.ค. - 22 มี.ค. 56
ติดต่อเจ้าหน้าที่
เมษายน
22 เม.ย. - 2 ก.ค. 56
22 เม.ย. - 2 ก.ค. 56
ติดต่อเจ้าหน้าที่
กรกฎาคม
15 ก.ค. - 25 ก.ย. 56
15 ก.ค. - 25 ก.ย. 56
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ตุลาคม
7 ต.ค. - 18 ธ.ค. 56
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ติดต่อเจ้าหน้าที่
INTENSIVE B
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัดระดับต้น สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น
เรียนจากหนังสือ Minna no Nihongo บทที่ 1 - 21
INTENSIVE I
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัดระดับกลาง
เรียนจากหนังสือ Minna no Nihongo บทที่ 22 - 38
INTENSIVE A
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัดระดับสูง เรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มข้น
เพื่อเตรียมเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ความรู้เทียบเท่าประมาณระดับ N2
 สิทธิพิเศษ !
นักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น JEDUCATION CENTER   
เมื่อลงทะเบียนสมัครงานผ่าน JCareer Recruitment บริษัทจัดหางานในเครือเจเอ็ดดูเคชั่น
และได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานในบริษัท จะได้รับเงินคืน (cash back)
ค่าหลักสูตร 50% ทุกหลักสูตร
(ยกเว้นหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัดทั่วไป Intensive Course คืน 30%)


   หมายเหต
  1. ต้องลงทะเบียนสมัครงานกับเจแคเรียร์ในขณะที่กำลังเรียนที่ Jeducation Center และได้งานภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนสมัครงาน
  2. จะได้รับเงินคืนหลังจากทำงานในบริษัทนั้นๆครบ 6 เดือน
  3. เงินคืน 50% หรือ 30% คิดจากจำนวนเงินที่จ่ายจริงของหลักสูตรที่มีมูลค่าสูงสุดที่กำลังเรียนหรือเคยเรียนใน 1 ปีสอบถามรายละเอียดและสมัครเรียนได้ที่เจเอ็ดดูเคชั่น
โทร. 02-2677726 ต่อ 111

JEDUCATION CENTER

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ห้อง 2303 ชั้น 23 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2267-7726 ต่อ 111
โทรสาร. 0-2631-2040 email : school@jeducation.com