Poster J-Challenge2019-02

 

 

1

J-Challenge ระดับมัธยมปลาย

การแข่งขันที่ท้าทายความรู้ความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมปลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งเยาวชนไทย

 

2

J-Challenge ระดับอุดมศึกษา

การแข่งขันที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถและทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น

 

3

Memories of J-challenge

บันทึกประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นของผู้ชนะทั้งระดับมัธยมปลายและระดับอุดมศึกษา